HTTPS経由にできない環境下でRubyGemsとBundlerをアップグレードする

いまだと RubyGems 3.0 と Bundler 2.0 といった最新の安定版にしたいケースの話。

通常は以下で良い。

# RubyGems 3.0 にする
% gem update --system

# Bundler 2.0 にする
% gem install bundler --no-document

HTTPS 経由にできない場合、まったくおすすめはしないが以下でアップグレードできる。

# RubyGems 3.0 にする
% gem install rubygems-update --source http://rubygems.org/
% update_rubygems

# Bundler 2.0 にする
% gem install bundler --source http://rubygems.org --no-document